Warunki handlowe

 1. Ogólne
  Wymienione dalej warunki użytkowania, obowiązują w pełnym brzmieniu w odniesieniu do Umowy Użytkowania dotyczącej korzystania z giełdy kurierskiego portalu internetowego routedirect.eu. Pierwszeństwo mają tu postanowienia zawarte w samej umowie użytkowania. Firma LenyxGroup s.r.o. jest upoważniona do zmiany warunków użytkowania w dowolnej chwili. O zmianie warunków użytkowania wszyscy użytkownicy zostaną powiadomieni e-mailem. Można je pobrać albo wydrukować w aktualnym brzmieniu z platformy routedirect.eu. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na nową wersję warunków, to w terminie czterech tygodni może wnieść do nich swój sprzeciw. O tym prawie do złożenia sprzeciwu użytkownik będzie tam wyraźnie poinformowany. Aneksy, zmiany i postanowienia towarzyszące są dopuszczalne tylko w formie pisemnej.
 2. Treść umowy
  Użytkownicy wprowadzają dla usługi kurierskiej albo innej usługi transportowej na giełdę kurierską routedirect.eu, zgłaszają wymagania do zawarcia umów przewozowych i/albo je zamawiają. Routedirect.eu nie jest partnerem umownym albo pośrednikiem przy tych umowach przewozowych, wykonywanych za pośrednictwem giełdy kurierskiej i dlatego nie ręczy też za dane użytkowników zamieszczone w wymaganiach dotyczących zawierania takich umów przewozowych. Wszyscy użytkownicy są sami odpowiedzialni za swoje dane.
 3. Prawa autorskie
  Treści giełdy kurierskiej routedirect.eu są chronione prawem autorskim. Treść banku danych nie może być reprodukowana, rozpowszechniana albo w inny sposób udostępniana osobom trzecim. Prawo korzystania z banku danych jest ograniczone do zakładu użytkownika, podanego w umowie. Dla korzystania z banku danych przez kolejne zakłady użytkownika musi być zawarta specjalna umowa użytkowania. Użytkowanie informacji uzyskiwanych za pośrednictwem banku danych jest możliwe tylko dla potrzeb własnych użytkownika. Dalsze przekazywanie danych osobom trzecim albo innym zakładom użytkownika jest niedopuszczalne i może być ścigane zgodnie z prawem.
 4. Informacja dotycząca ochrony danych
  Zwracamy uwagę na to, że dla potrzeb realizacji umowy są uzyskiwane, przetwarzane i wykorzystywane dane osobowe, jak na przykład nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy. Dane osobowe użytkownika są przekazywane innym członkom, jak i urzędom oraz osobom trzecim tylko w przypadku, jeżeli występuje tu uzasadniony interes i po spełnieniu dodatkowych wymagań ustawowych. W pozostałych przypadkach przekazanie danych osobom trzecim bez zgody użytkownika nie jest możliwe.
 5. Zmiany cen
  Firma LenyxGroup s.r.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen. Użytkownik jest o tym natychmiast informowany i ma prawo w terminie do czterech tygodni od poinformowania go o nowych cenach, wypowiedzieć tę umowę przed kolejnym terminem płatności.
 6. Poręczenie
  Za szkody poniesione przez użytkownika firma LenyxGroup s.r.o. ręczy tylko wtedy, jeżeli ta firma albo jej przedstawiciele dopuścili się poważnego zaniedbania albo świadomie działali na szkodę użytkownika. W szczególności LenyxGroup s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje o użytkownikach, co do ich dyscypliny płatniczej i niezawodności, które inni użytkownicy wprowadzili do systemu oceniania. Firma LenyxGroup s.r.o. zastrzega sobie prawo sprawdzania ocen i eliminowania użytkownika z systemu, jeżeli pojawią się minimum cztery oceny negatywne.
 7. System oceniania
  Firma LenyxGroup s.r.o. nie może zapewnić, że każdy użytkownik jest tą konkretną osobą prawną lub fizyczną, za którą się podaje, ponieważ identyfikacja użytkowników w Internecie jest złożona. Aby zmniejszyć ryzyko oszukańczego działania, został wprowadzony system oceniania, za którego pośrednictwem użytkownicy będą się mogli wzajemnie ocenić po zrealizowaniu umowy. Użytkownik ma obowiązek podawania w swoich ocenach prawdziwych i rzeczowych danych oraz przestrzegania postanowień ustawowych. Zabrania się zamieszczania niewłaściwych albo niestosownych ocen, oceniania samego siebie albo nakłaniania do tego osób trzecich. W przypadku naruszenia tego postanowienia firma LenyxGroup s.r.o. może w każdej chwili zablokować dostęp użytkownika albo usunąć jego oceny.
 8. Hasło i identyfikacja
  Każdy użytkownik otrzyma hasło, które oznacza go, jako autoryzowanego użytkownika. Użytkownik jest wyraźnie uprzedzony o tym, że identyfikacje i hasło powinien zachować w tajemnicy i zapisywać je tylko w taki sposób, aby było pewne, że osoby trzecie nie uzyskają możliwości niedozwolonego dostępu do banku danych routedirect.eu na koszt użytkownika. Użytkownik jest też odpowiedzialny za to, że jego pracownicy będą przestrzegać tego obowiązku.
 9. Możliwość użytkowania
  Firma LenyxGroup s.r.o. nie ręczy za szkody, które powstaną dla użytkownika na podstawie wykorzystania banku danych. Dostęp do banku danych jest zapewniony w zwykłych warunkach przez 24 godziny na dobę. Firma LenyxGroup s.r.o. domyślnie zastrzega sobie prawo do przerwania dostępu do banku danych w czasie prac konserwacyjnych. Za awarie albo utrudnienia przy dostępie do banku danych z winy dostawcy Internetu albo z powodu wadliwego połączenia, firma LenyxGroup s.r.o. nie może być uważana za odpowiedzialną. Użytkownik nie jest również upoważniony do częściowego albo całkowitego wstrzymania opłaty miesięcznej za użytkowanie.
 10. Zasady i warunki użytkowania
  Użytkownik może w przypadku, gdy wystąpią problemy przy wprowadzaniu i pobieraniu danych w routedirect.eu, poprosić o pomoc telefoniczną podczas zwykłego czasu pracy. Nadużywanie giełdy kurierskiej jest zabronione, przede wszystkim przez wprowadzanie błędnych/nieprawdziwych informacji do systemu danych i to przede wszystkim w zakresie ilości, rodzaju przewożonego towaru, miejsca wysyłki i odbioru, jak i trasy oraz osoby umownego partnera. Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego ich wykasowania.
 11. Prawo do wypowiedzenia
  Umowa obowiązuje najpierw przez sześć miesięcy. Umowa jest przedłużana automatycznie o czas wybrany w § 3 (3, 12 albo 24 miesiące), jeżeli nie zostanie wypowiedziana na piśmie przynajmniej na jeden miesiąc przed upływem terminu umowy. Prawo do natychmiastowego wypowiedzenia nie jest z powyższym związane. Firma LenyxGroup s.r.o. jest uprawniona do natychmiastowego wypowiedzenia szczególnie wtedy, gdy użytkownik giełdy kurierskiej routedirect.eu korzysta z niej bezprawnie albo niezgodnie z zasadami, jak i w przypadku, gdy użytkownik w czasie trwania użytkowania wykonuje bezpośrednio albo pośrednio działalność konkurencyjną albo jest powiązany ze spółką konkurencyjną. To samo dotyczy pełnomocników albo wspólników użytkownika; prawo do wypowiedzenia z powodu konkurencji dotyczy również następców prawnych użytkownika. Poważny powód, który upoważnia do natychmiastowego wypowiedzenia, ma miejsce przede wszystkim wtedy, gdy użytkownik spóźnia się z płatnością o ponad dwa miesiące, następnie, jeżeli w stosunku do użytkownika jest rozpoczęte postępowanie upadłościowe albo, jeżeli nie jest obiektywnie zapewniona jego niezawodność w przypadku powtarzających się negatywnych ocen współpracy (co najmniej cztery oceny negatywne).
 12. Obowiązywanie prawa czeskiego, właściwość sądowa
  Obowiązuje prawo czeskie. Właściwością sądową jest Praga, jeżeli przepisy prawne na to zezwalają.