Obchodní podmínky

 1. Všeobecně
  Následující uživatelské podmínky platí v plném znění pro Uživatelskou smlouvu o užívání burzy kurýrního internetového portálu routedirect.eu. Přednost mají ustanovení v uživatelské smlouvě samotné. Firma LenyxGroup s.r.o. je oprávněná uživatelské podmínky kdykoliv změnit. Změněné uživatelské podmínky budou uživateli oznámeny e-mailem. Mohou být v jejich aktuálním znění z platformy routedirect.eu vytištěny či stáhnuty. Jestliže uživatel s novou verzí podmínek nesouhlasí, může proti nim ve lhůtě čtyř týdnů vznést námitku. Na toto právo podání námitky je uživatel zde výslovně upozorněn. Doplnění, změny či vedlejší ujednání jsou přípustná pouze písemnou formou.
 2. Obsah smlouvy
  Uživatelé zadávají pro kurýrní služby či jiné dopravní služby na kurýrní burzu routedirect.eu požadavky k uzavření dopravních smluv a/nebo tyto objednávají. Routedirect.eu není smluvní partner nebo zprostředkovatel těchto dopravních smluv, uskutečněných prostřednictvím kurýrní burzy, a proto také neručí za údaje uživatelů v požadavcích k uzavření takovýchto dopravních smluv. Všichni uživatelé jsou sami zodpovědní za své údaje.
 3. Autorské právo
  Obsahy kurýrní burzy routedirect.eu jsou chráněny autorským právem. Obsah databanky nesmí být reprodukován, rozšiřován nebo jinak zpřístupněn třetím osobám. Právo na užívání databanky je omezeno na provozovnu uživatele uvedenou ve smlouvě. Pro užívání databanky pro další provozovny uživatele musí být uzavřena zvláštní užívací smlouva. Užívání informací vyžádaných prostřednictvím databanky je dovoleno pouze pro vlastní potřebu uživatele. Další předávání dat třetím osobám nebo jiným provozovnám uživatele je nepřípustné a může být postihováno podle zákona.
 4. Informace k ochraně dat
  Upozorňujeme na to, že za účelem plnění smlouvy jsou pořizována, zpracovávána a užívána osobní data, jako například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Osobní data uživatele jsou poskytována jiným členům, jakož i úřadům a třetím osobám pouze v případě, existuje-li oprávněný zájem a po splnění dalších zákonných požadavků. V ostatních případech předávání údajů třetím osobám bez souhlasu uživatele není možné.
 5. Změny cen
  Firma LenyxGroup s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny cen. Uživatel je o tomto okamžitě informován a je oprávněn do čtyř týdnů po sdělení nových cen k dalšímu dnu splatnosti smlouvu vypovědět.
 6. Ručení
  Za škody uživatele ručí firma LenyxGroup s.r.o. pouze tehdy, jestliže se tato firma nebo její pověřenci dopustili hrubé nedbalosti nebo škodu uživatele způsobili záměrně. Zvláště pak LenyxGroup s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za informace o uživatelích ohledně jejich platební morálky a spolehlivosti, které jiní uživatelé zadali do systému hodnocení. Firma LenyxGroup s.r.o. si vyhrazuje právo ověřovat hodnocení a vyřadit uživatele ze systému, vyskytnou-li si minimálně čtyři negativní hodnocení.
 7. Systém hodnocení
  Firma LenyxGroup s.r.o. nemůže zajistit, že každý uživatel je ta konkrétní fyzická či právnická osoba, za kterou se vydává, neboť identifikace uživatelů v internetu je složitá. Aby se zmenšilo riziko podvodného jednání, je zřízen systém hodnocení, jehož prostřednictvím se uživatelé mohou po provedení smlouvy vzájemně ohodnotit. Uživatel je povinen uvádět ve svých hodnoceních pravdivé a věcné údaje a dodržovat zákonná ustanovení. Je zakázáno uvádět nevhodná či nepřípadná hodnocení, podávat hodnocení o sobě samém nebo podněcovat k tomuto třetí osoby. V případě porušení tohoto ustanovení může firma LenyxGroup s.r.o. kdykoliv zablokovat přístup uživatele nebo odstranit jeho hodnocení.
 8. Heslo a identifikace
  Každý uživatel obdrží heslo, které jej vykazuje jako autorizovaného uživatele. Uživatel je výslovně upozorněn na to, že je povinen uchovávat identifikaci a heslo v tajnosti, zaznamenávat je pouze takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že třetí osoby nebudou mít možnost nedovoleného přístupu k databance routedirect.eu na náklady uživatele. Uživatel je také odpovědný za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat tuto povinnost.
 9. Možnost užívání
  Firma LenyxGroup s.r.o. neručí za škody, jež vzniknou uživateli na základě užití databanky. Přístup k databance je poskytován za běžných podmínek 24 hodin denně. Firma LenyxGroup s.r.o. si explicitně vyhrazuje právo na přerušení přístupu do databanky během údržbových prací. Za poruchy nebo potíže při přístupu do databanky ze zavinění internetového providera nebo z důvodu špatného spojení nemůže být firma LenyxGroup s.r.o. činěna odpovědnou. Uživatel rovněž není oprávněn částečně nebo zcela zadržet měsíční poplatek za užívání.
 10. Pravidla a podmínky užívání
  Uživatel může v případě, že nastanou problémy při zadávání a vyžadování dat v routedirect.eu, požádat o telefonickou pomoc během obvyklé pracovní doby. Zneužívání kurýrní burzy je zakázáno, zvláště zadáváním nesprávných/nepravdivých informací do datového systému, a to především ohledně množství, druhu přepravovaného zboží, místa odeslání a přijetí, jakož ohledně trasy a osoby smluvního partnera. Uživatel je povinen okamžitě smazat neaktuální nabídky/žádosti v portálu routedirect.eu.
 11. Právo na výpověď
  Smlouva platí nejprve po dobu nejméně šesti měsíců. Smlouva se prodlužuje automaticky o dobu zvolenou v § 3 (3, 12 nebo 24 měsíců), pokud nebude nejméně jeden měsíc před vypršením smlouvy písemně vypovězena. Právo na okamžitou výpověď tímto zůstává nedotčeno. Firma LenyxGroup s.r.o. je oprávněna k okamžité výpovědi zejména tehdy, jestliže uživatel kurýrní burzu routedirect.eu využívá neoprávněně či v rozporu s pravidly, jakož i v případě, že uživatel během trvání uživa telského vztahu vykonává přímo či nepřímo konkurenční činnost nebo je ve spojení s konkurenční společností. To samé platí pro jednatele nebo společníky uživatele; právo na výpověď z důvodu konkurence platí také vůči právnímu nástupci uživatele. Závažný důvod, jenž opravňuje k okamžité výpovědi, je dán zvláště tehdy, dostane-li se uživatel do prodlení s platbou za více než dva měsíce, dále je-li zahájeno insolvenční řízení na uživatele nebo není-li již objektivně zaručena jeho spolehlivost v případě opakovaného ověřeného negativního hodnocení (nejméně čtyři negativní hodnocení).
 12. Použitelnost českého práva, soudní příslušnost
  Platí české právo. Soudní příslušnost je, pokud je to zákonně přípustné, Praha.